Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie cz.I przemysłA. Vidal Qadras (w zastępstwie za Andreas’a Gurck’a) – sprawozdawca: Znane jest znaczenie stali dla integracji europejskiej. Przemysł jest podstawową wartością budującą europejską gospodarkę. Inżynieria oraz energia odnawialna nie mogą się obyć bez stali. Równocześnie sektor ten, to ważny pracodawca – 53 tys. bezpośrednio zatrudnianych i tysiące zatrudnionych pośrednio. Konkurencyjność produkcji stali pełni kluczową rolę dla strategii wzrostu i zatrudnienia w Europie. Niestety w minionych paru latach ponad 65 tys. miejsc pracy zniknęło w tym sektorze, co jest spowodowane szeregiem czynników: spadkiem popytu na stal wskutek kryzysu, kosztami operacyjnymi, które są nadmiernie wysokie w porównaniu z konkurencją z państw trzecich. Ostra konkurencja ze strony państw trzecich, podobnie jak dzieje się to w innych branżach, jest często efektem nie przywiązywania wagi do tych samych norm co w Europie, co czyni tę rywalizację nierówną. W związku z tym Parlament Europejski powinien odgrywać istotną rolę w zapobieganiu dalszej delokalizacji produkcji stali poza Europę sprzyjając konkurencyjności tego sektora. Podnoszenie popytu w drodze restrukturyzacji powinno być podstawą naszej pracy, dlatego pierwsza część projektu sprawozdania skupia się właśnie na tych dwóch kwestiach. Sprawozdanie podkreśla, że Komisja i państwa członkowskie powinny wdrożyć konkretne działania poprzez wsparcie kluczowych sektorów wykorzystujących stal i poprawiających warunki ich działania. Równocześnie trzeba powołać mechanizm pogłębionych analiz tego rynku, również rynku złomu, celem wprowadzenia konkretnych rozwiązań, aby utrzymać i przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników i równocześnie przeciwdziałając krótkookresowemu kryzysowi w branży. Komisja powinna zaangażować dostępne środki unijne.

Druga część sprawozdania skupia się na czterech kluczowych obszarach, poprzez które można poprawić konkurencyjność sektora stali:
• Dostępność energii po przystępniejszych cenach. Cena energii jest ważnym czynnikiem ogólnych kosztów. W Europie jest ona zbyt wysoka w porównaniu z konkurencją i w ostatnich latach dodatkowo jeszcze wzrosła. Wobec tego projekt sprawozdania postuluje szybkie sfinalizowanie wspólnego rynku energii tak, aby zapewnić bardziej dostępną cenowo energię.
• Wpływ na środowisko. Niezwykle ważne jest, aby Komisja godziła wymogi celów politycznych związanych z klimatem i ochroną środowiska z potrzebą utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw, aby uniknąć delokalizacji związanej z kosztami emisji dwutlenku węgla. Równocześnie trzeba brać pod uwagę, że stal jest materiałem trwałym i nadającym się do recyklingu. W związku z tym trzeba zwrócić uwagę na rynek złomu, który powinien być wykorzystywany właściwie obok surowców.
• Równe warunki konkurencji międzynarodowej. W tym przypadku trzeba podchodzić na zasadzie wzajemności i walczyć o symetrycznie ukształtowane umowy handlowe, biorąc również pod uwagę przepływ surowców.
• Badania badawczo-rozwojowe i innowacyjne. Są one niezbędne, aby zapewnić spełnienie wymogów w kwestii emisji dwutlenku węgla na mapie działań do roku 2050. Dlatego należy wykorzystywać środki unijne i innowacyjne instrumenty finansowe skupiając wydatki publiczne na doskonaleniu przełomowych technologii.