Europejska polityka przemysłowa przemysłGünter Verheugen, komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu

Europejska polityka przemysłowa stwarza nowe pole działania. Potrzebne jest stworzyć silny przemysł, stworzyć najlepsze warunki ramowe, ale bez ingerencji w dalej podejmowane decyzje. Dziś sektor przemysłowy tonie w kryzysie, od połowy 2008r. jest coraz mniej zamówień.

Aktualnie gospodarka znajduje się na poziomie z 1992r. i nieuniknione są zmiany – połączenia, przejęcia, ale także i likwidacje. Należy stworzyć stabilny rynek wewnętrzny odporny na protekcjonizm i ingerencje. Potrzebne są programy naprawcze, które nie będą jednak typowymi programami subwencyjnymi, ale długofalowymi planami pomocowymi. Istnieje popyt na nowe technologie. Innowacja jest kluczowa dla przyszłości naszej konkurencyjności.

Śladem Amerykanów Europa także powinna posiadać strategię innowacyjności. Należy zacząć planować badania szczególnie w dziedzinach nanotechnologii, biotechnologii, mikro- i nanoelektroniki, a także w kwestii nowoczesnych surowców i materiałów. Należy również tworzyć nowe programy dla przedsiębiorstw, a także zlikwidować obciążenia administracyjne w istniejących już programach. Chcąc zachować inicjatywę i swobody przedsiębiorcze trzeba zmniejszyć biurokrację i zbytnie obciążenia leżące na przedsiębiorcach.

Najważniejsze kwestie sektorowe to:

• Przyszłość Europejskiego Systemu Obserwacji Ziemi (GMES)

• Pakiet farmaceutyczny

• Europejski przemysł motoryzacyjny

Jeśli chodzi o przemysł motoryzacyjny, to stworzony został program CARS, w ramach którego KE pozwoli na finansowanie fabryk i zakładów będących w kryzysie, na warunkach subwencji publicznych. Kryteria oceny muszą opierać się na jasnych wskazaniach ekonomicznych, a nie mogą być dyktowane kwestiami politycznymi. KE będzie brała pod uwagę tylko te business plany, które będą gwarantować poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa.