Polityka przemysłowa w erze globalizacji cz.I przemysłLange: ¾ eksportu, to towary przemysłowe, 75% PKB postaje dzięki przemysłowi, a mimo to wciąż mówi się, że przemysł jest przestarzały tak, więc potrzeba szybkich zmian. Przemysł musi zostać odmłodzony, chociaż wielka baza przemysłowa musi zostać zachowana.

Fabryka przemysłowa

Fabryka przemysłowa

50mln. obywateli UE pracuje w branży przemysłowej, więc miejsca pracy muszą zostać zachowane. Należy zwiększyć europejską zdolność do innowacji i tym samym zwiększyć jej konkurencyjność. Trzeba postawić na nowoczesne technologie. Podobnie w celu przeciwdziałaniu ocieplaniu się klimatu musimy rozwijać nowe obszary gospodarki i zmniejszać emisje. Niezwykle trudno jest dzisiaj znaleźć wysoko wykwalifikowanych pracowników i należy to jak najszybciej zmienić. Musi powstać nowa definicja polityki przemysłowej.

Grosstete: sprawozdawca ukierunkował europejską politykę przemysłową na 15 punktów, co może być katalogiem życzeń. Należy docenić europejski sektor przemysłowy. Muszą zostać ustalone wytyczne gwarantujące wzrost gospodarczy. Musimy wspierać się również na konkretnych dużych projektach – podejście sektorowe wymaga finansowania (7 i 8 PR). UE musi być atrakcyjna, należy więc unikać zbyt skomplikowanych obciążeń administracyjnych i trzeba zacząć działać skutecznie w tym obszarze.

Butikofer: polityka przemysłowa powinna skoncentrować się na kilku kluczowych punktach, nie może natomiast być spójna, gdyż kraje mają swoje własne tradycje. W przypadku innowacji powinny być one nakierowane na człowieka. Wykorzystanie zasobów i ich efektywność powinna być mierzona w produktach, a nie tylko w ramach firm. Zasoby naturalne powinny być wykorzystywane przejrzyście. Szczególną uwagę należy zwrócić na ludzi młodych i kształcenie przyszłych inżynierów.