Wizyta Antonia Tajaniego, wiceprzewodniczącego Komisji i komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości, dotycząca zorganizowanego dialogu między Parlamentem Europejskim, a Komisją Europejską cz.I przemysłKomisarz A. Tajani: Silna polityka przemysłowa jest nieodzowną częścią wzrostu gospodarczego. Bardzo ważnym jest celem jest przywrócenie tego wzrostu w UE. W roku 2012 w UE nastąpi spadek PKB o 0,3%. Przewidywany jest też spadek wartości €. Główne niepokoje i cele są jednakowe w każdym kraju UE. Zbyt wysokie zadłużenie wiąże się z utratą wzrostu i zmniejszeniem konkurencyjności. Wybory we Francji, Grecji czy Włoszech pokazują podobne przesłanie płynące od wyborów dla rządzących. Jest niezadowolenie z decyzji władz. Społeczeństwo domaga się reakcji w obronie gospodarki. Trzeba doprowadzić do trzeciej rewolucji przemysłowej, w której UE będzie miała rolę przywódczą. Co roku następuje wzrost ludności świata, a zużycie energii się podwaja. Do roku 2030 na świecie będziemy mieli 1,6 mld pojazdów. Rewolucja musi być oparta na wiedzy i innowacyjności.

Trwała konkurencyjność jest elementem bez którego UE nie może się obejść. Dwa najważniejsze sektory przemysłu to:
− stocznie przechodzące kryzys, który będzie trwał jeszcze kilka miesięcy
− motoryzacja, która wymaga strategii obrony rynku motoryzacyjnego

Trzeba wzmocnić konkurencyjność przemysłu motoryzacyjnego stawiając na innowacyjne rozwiązania. Należy tworzyć nowe rozwiązania prawne nie podnoszące kosztów. Ważna jest promocja europejskich marek motoryzacyjnych na rynku światowym. Innowacyjność w tym sektorze jest elementem kluczowym. Chodzi o technologie kluczowe tzw. KET (Key Enabling Technologies). Należy rozwijać wszystkie gałęzie przemysłu np. Energetykę słoneczną. Sektor MŚP ma do odegrania główną rolę w tym projekcie. Trzeba stawiać na badania. Planowane jest powołanie partnerstwa do spraw surowców, w tym także ponownego wykorzystania już używanych surowców. Ważnym tematem jest przemysł kosmiczny. Chodzi o systemy monitorowania, nawigacji, obserwacji pogody i meteorologiczne. Tu dobrze sprawdza się program Galileo. Na pierwszą połowę września planowane jest wystrzelenie dwóch kolejnych satelitów. Trwają prace nad zapewnieniem finansowania systemowi Egnos. Obecnie zapewnione jest finansowanie do początku 2014 roku. Niezwykle ważnym problemem jest zapewnienie dostępu do kredytów dla MŚP. Środki na ten cel mają pochodzić
z programu Cosme. Finansowanie ma zostać zmniejszone z 70% do 50% wartości. Wiele firm z sektora MŚP ma trudności ze otrzymaniem kredytów.

P. del Castillo Vera: Cosme jest ważnym programem pomagającym MŚP w osiągnięciu wzrostu.

N. Glante: Jest przygotowywana strategia badań kosmicznych. Trzeba zagwarantować aby PE miał prawo współdecydowania w sprawie programów kosmicznych. Nie wszystkie państwa członkowskie popierają GMS.

A. Andersdotter: Wspieranie innowacji jest ważne dla MŚP. Są problemy z dostępem do standardów i norm dla MŚP. Wiele podmiotów bardzo krytykuje obecne przepisy, które są niekorzystne dla MŚP. Trzeba zadbać o zakończenie sprawy jednolitych patentów europejskich.

V. Ford: MŚP skarżą się, iż KE bardzo zwleka z wypłata środków pieniężnych w ramach finansowania europejskich projektów. Trzeba o to zadbać.

R. Helmer: Komisja musi rozwiązywać problemy, a nie tylko wydawać pieniądze. Pieniędzy nie ma zbyt dużo. Nie potrzeba inteligentnego ustawodawstwa tylko mniej ustawodawstwa. Niepotrzebnie zajmujemy się polityką klimatyczną i energią odnawialną, a zapominamy, że konkurujemy z takimi krajami jak USA czy Chiny, mającymi tanią energię.

M. Ransdorf: Komisja Europejska musi zintensyfikować działania by przyśpieszyć trzecią rewolucję technologiczną.