Wizyta Antonia Tajaniego, wiceprzewodniczącego Komisji i komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości, dotycząca zorganizowanego dialogu między Parlamentem Europejskim, a Komisją Europejską cz.II przemysłF. Grossetete: Konkurencyjność jest bardzo ważna. Państwa UE muszą się oddłużyć. MŚP jako jedyne generują zyski i tworzą miejsca pracy. Potrzebna jest elastyczność i mniej regulacji. Trzeba stworzyć zintegrowany rynek europejski kapitału ryzyka na finansowanie MŚP. Chiny są konkurentem UE w dostępie do tzw. rzadkich ziem.

I. Tsoukalas: Trzeba być świadomym, że jeśli będą wybory w innych krajach, w których panuje kryzys to wyniki mogą być takie same jak w Grecji. Zaciskanie pasa bez perspektyw wzrostu do nikąd nie prowadzi.

H. Reul: Przy wszystkich działaniach na szczeblu unijnym trzeba się zastanowić jaki to będzie miało wpływ na konkurencyjność przemysłu UE.

Z. Mazej Kukovic: Trzeba oszczędzać, ale to nie wystarczy. W UE mamy bardzo wiele firm z sektora MŚP. Cosme to ograniczone źródło środków finansowych. Trzeba działać na rzecz umiędzynarodowienia MŚP. Ważna jest platforma wymiany informacji dla MŚP.

J. Merkies: Wzrost gospodarczy jest najważniejszą kwestią. Potrzebne są konkretne działania i wyniki. Podejście musi być zintegrowane. MŚP muszą się wykazać proponując produkty innowacyjne lub bardzo dobre produkty regionalne.

H. Webber: MŚP są ofiarami nieuczciwej konkurencji i trudno im korzystać z procedury arbitrażowej WTO. Trzeba ułatwić MŚP do tego typu procedur w walce z dumpingiem i podrabianiem znaków towarowych. Zamówienia publiczne są często zamknięte. Trzeba rozwiązać ten problem.

P. Rubig: Trzeba zrobić analizę nt. opodatkowania do roku 2020 tak, aby wybrać najlepszy sposób, wpierający MŚP i dający im szanse działania.

C. Gutierrez-Cortines: Podejmowane są duże wysiłki w celu pomocy MŚP. W działaniach tych pośredniczą instytucje publiczne. Trzeba ograniczyć udział w tych procesach instytucji publicznych.

Komisarz A. Tajani: Komisja interesuje się wzrostem od dawna, a nie od wyborów w Grecji i Francji. Większość krajów chciałaby włączenia finansowania programu GMS do budżetu. Komisja dokłada wszelkich starań, żeby państwa członkowskie dostawały płatności bez opóźnień. Na program Cosme przeznaczono z budżetu 2,5 mld €. Planowane jest włączenie kapitału ryzyka do finansowania. Komisja stara się pomagać MŚP w kwestii recyclingu. Prowadzone jest obecnie dziesięć akcji pilotażowych. Temat podrabiania znaków towarowych i towarów jest jednym z priorytetów Komisji. Trzeba koniecznie chronić nasze towary i patenty.