Wymiana poglądów z komisarzem Antonio Tajanim cz.I przemysłKomisarz A.Tajani: Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność ożywienia gospodarczego. Obecnie mamy do czynienia w Europie ze starzeniem się społeczeństwa, zmianami klimatycznymi oraz środowiskowymi. W najbliższym czasie zużycie energii podwoi się, czemu będzie sprzyjać wzrost konsumpcji na całym świecie. Zjawisko to zyskało już miano tzw. ,,trzeciej rewolucji przemysłowej” czyli nowej polityki, związanej z promowaniem wzrostu gospodarczego przy wysokiej dostępności kredytów. Najnowsze badania pokazują, że znaczącą rolę prorozwojową może odegrać przemysł samochodowy, gdyż ma on wielki wkład w rozwój handlu i nauki. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków wytwórczych Unia Europejska może stać się w najbliższym okresie, globalnym liderem w dziedzinie produkcji samochodów. Należy stworzyć plan działania, aby przeciwdziałać kryzysowi, wprowadzając innowacje w sektorze motoryzacji. Potrzeba również inteligentnego ustawodawstwa, by zapewnić równy dostęp dla wszystkich obywateli do rynku konsumpcyjnego. W przypadku sektora budownictwa, opracowywane dyrektywy muszą być zgodne z polityką Wspólnoty. Strategia Budownictwo 2020 powinna promować nowe inwestycje oraz zasobooszczędne rozwiązania przyjazne dla środowiska. Dużym sukcesem Parlamentu i Komisji jest także przyjęcie rozporządzenia Reach, regulującego kwestię substancji niebezpiecznych pod względem chemicznym.

L.McAvans: Należy dążyć do tego, aby system informowania o zatruciach tlenkiem węgla stał się powszechny. Ustawodawstwo unijne jest w tym względzie ułomne, bowiem nie przewiduje żadnych restrykcji w przypadku wykrycia w powietrzu tego typu związków chemicznych. Potencjalne zatrucia tlenkiem węgla w budynkach użyteczności publicznej mogą wywołać katastrofalne skutki, dlatego
należy stopniowo wprowadzać certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa.

C.Schlyter: Ponieważ na rynku motoryzacyjnym pojawiają się już pojazdy, których emisja tlenków węgla jest znacznie niższa od dopuszczalnych norm, warto wprowadzać kolejne restrykcje i
ograniczenia, szczególnie w sektorze samochodów ciężarowych. Rozporządzenie dotyczące Reach to krok w dobrym kierunku, jednak należy iść dalej i badać pod względem bezpieczeństwa kolejne substancje chemiczne. Obecne ceny niemal wszystkich surowców są bardzo wysokie i negatywnie oddziaływują na wzrost gospodarczy, powodując kurczenie się rynku pracy.

Komisarz A.Tajani: Aby Europa bezboleśnie weszła w okres tzw. ,,trzeciej rewolucji przemysłowej”, należy stworzyć dokładną listę wszystkich niezbędnych surowców, z dokładnym oszacowaniem ich potencjalnych zasobów. Jakakolwiek poprawa w sektorze europejskiej przedsiębiorczości nie będzie możliwa, bez przygotowania odpowiedniej strategii zmian. Należy podjąć szereg działań z uwagi na potrzebę ochrony środowiska oraz prowadzić taki rodzaj polityki, który zapewni swoisty skok jakościowy (nowe miejsca pracy związane z gospodarką proekologiczną). Europejczycy muszą przejść przez nowe etapy rozwoju przemysłowego oraz znaleźć nowy sposób zarządzania surowcami, gdzie ich dostępność ulega stopniowemu ograniczeniu.. Jakość klimatyzatorów
dopuszczonych do obrotu na unijnym rynku jest ściśle określona w rozporządzeniach o bezpieczeństwie ogólnym dla tego typu urządzeń. Bezpieczeństwo budynków hotelowych powinno być priorytetem dla wszystkich przedsiębiorców świadczących tego typu usługi. Turyści mają prawo do spokojnego wypoczynku objętego europejskim znakiem jakości.